Chuyên mục

Khóa học

Quản trị hệ thống ảo hóa VMware

Module 1. Giới thiệu khóa học Giới thiệu tổng quan khóa học Mô hình thực tế ảo hóa Module 2. Ảo hóa trung tâm dữ liệu Giới thiệu các thành phần ảo hóa Mô tả vsphere phù hợp với kiến trúc ảo hóa như thế nào Cài đặt và sử dụng vSphere client Module 3. Hướng dẫn tạo máy...

Quản trị Microsoft 365

Bài 1: Giới thiệu Microsoft 365 Bài 2: Quản lý users và groups trong office 365 Bài 3: Triển khai mô hình hybrid active directory Bài 4: Triển khai cài đặt microsoft 365 apps Bài 5: Quản lý exchange online recipients và permissions Bài 6: Cấu hình và sử dụng microsoft...

IT Helpdesk chuyên nghiệp

Tổng thời gian khóa học: 20h, 3h/1 buổi, Tuần 2 buổi Phần 1: Computer/Laptop (Thời lượng: 6h) Giới thiệu mô hình mạng tổ chức doanh nghiệp Hướng dẫn cài đặt sử dụng máy ảo Virtualbox, Vmware workstation Tìm hiểu: MBR và GPT. Legacy và Uefi Bios. Setup thông số trên...

Quản trị hệ thống Windows

Quản trị hệ thống Windows&Linux Tổng thời gian khóa học: 21h, 3h/1buổi, 1 Tuần 2 buổi Cài đặt Windows server Triển khai dịch vụ active directory service trong mạng doanh nghiệp Xây dựng cấu trúc ou, group, user trên domain controller Tối ưu hóa thực thi các chính...

Quản trị Microsoft 365

Bài 1: Giới thiệu Microsoft 365 Bài 2: Quản lý users và groups trong office 365 Bài 3: Triển khai mô hình hybrid active directory Bài 4: Triển khai cài đặt microsoft 365 apps Bài 5: Quản lý exchange...

Đọc thêm

IT Helpdesk chuyên nghiệp

Tổng thời gian khóa học: 20h, 3h/1 buổi, Tuần 2 buổi Phần 1: Computer/Laptop (Thời lượng: 6h) Giới thiệu mô hình mạng tổ chức doanh nghiệp Hướng dẫn cài đặt sử dụng máy ảo Virtualbox, Vmware...

Đọc thêm

Quản trị hệ thống Windows

Quản trị hệ thống Windows&Linux Tổng thời gian khóa học: 21h, 3h/1buổi, 1 Tuần 2 buổi Cài đặt Windows server Triển khai dịch vụ active directory service trong mạng doanh nghiệp Xây dựng cấu trúc...

Đọc thêm