Với việc Google Bard chính thức phát hành, hiện có ba chatbot AI thu hút sự chú ý trên toàn thế giới: Chat GPT, Microsoft Bing và Google Bard. Các hệ thống này đang ở các giai đoạn phát triển khác...

Đọc thêm