Chuyên mục

Công Nghệ Mới

Chat GPT vs Google Bard vs Bing: Công nghệ nào là số 1?

Với việc Google Bard chính thức phát hành, hiện có ba chatbot AI thu hút sự chú ý trên toàn thế giới: Chat GPT, Microsoft Bing và Google Bard. Các hệ thống này đang ở các giai đoạn phát triển khác nhau. Chat GPT được phát hành vào tháng 11 năm 2022 dưới dạng thử...