Kiểm tra file đã backup trong veeam

Comments

Veeam Backup & Replication có thể thực hiện định kỳ kiểm tra sức khỏe cho điểm khôi phục mới nhất trong chuỗi sao lưu. Trong quá trình kiểm tra tình trạng, Veeam Backup & Replication thực hiện kiểm tra CRC cho siêu dữ liệu và kiểm tra băm cho các khối dữ liệu VM trong tệp sao lưu để xác minh tính toàn vẹn của chúng. Kiểm tra tình trạng giúp đảm bảo rằng điểm khôi phục là nhất quán và bạn sẽ có thể khôi phục dữ liệu từ điểm khôi phục này.

Kiểm tra tình trạng có thể được thực hiện cho tất cả các loại chuỗi dự phòng:

  • Liên tục gia tăng
  • Chuyển tiếp gia tăng
  • Đảo ngược chuỗi sao lưu gia tăng

Để chạy kiểm tra sức khỏe định kỳ, bạn phải bật tùy chọn Perform backup files health check trong cài đặt công việc sao lưu và xác định lịch kiểm tra sức khỏe. Theo mặc định, việc kiểm tra sức khỏe được thực hiện vào thứ Sáu cuối cùng của hàng tháng. Bạn có thể thay đổi lịch trình và chạy kiểm tra sức khỏe hàng tuần hoặc hàng tháng vào những ngày cụ thể.

Verification Content

Kiểm tra tình trạng luôn chỉ xác minh điểm khôi phục mới nhất trong chuỗi sao lưu. Trong trường hợp chuỗi sao lưu gia tăng và chuyển tiếp gia tăng mãi mãi, nếu điểm khôi phục mới nhất chưa hoàn thành, việc kiểm tra tình trạng sẽ xác minh điểm khôi phục trước điểm mới nhất.

Hãy nhớ rằng quy trình kiểm tra tình trạng không xác minh tệp sao lưu mới nhất trong chuỗi sao lưu mà là điểm khôi phục mới nhất cho máy ảo. Điểm khôi phục mới nhất tương ứng với trạng thái của máy ảo tại ngày và giờ khi tệp sao lưu mới nhất cho máy ảo này được tạo. Các khối dữ liệu được yêu cầu để “soạn” trạng thái mới nhất của máy ảo thường được trải rộng trên một số tệp sao lưu trong chuỗi sao lưu. Do đó, để xác minh trạng thái mới nhất của máy ảo, Veeam Backup & Replication phải mở một số tệp sao lưu trong chuỗi sao lưu và đọc các khối dữ liệu từ các tệp sao lưu này. Vì lý do này, thủ tục kiểm tra sức khỏe có thể mất nhiều thời gian.

Kiểm tra tình trạng chỉ xác minh những đĩa ảo của máy ảo có sẵn trong điểm khôi phục mới nhất. Ví dụ: bạn đã thêm một máy ảo có 3 đĩa ảo vào công việc sao lưu. VM đã được sao lưu từ Chủ Nhật đến Thứ Ba. Vào thứ Tư, bạn đã gỡ bỏ 1 đĩa ảo và Veeam Backup & Replication chạy kiểm tra tình trạng của máy ảo. Trong quá trình kiểm tra tình trạng, Veeam Backup & Replication sẽ chỉ xác minh 2 đĩa ảo còn lại.

Kiểm tra tình trạng chỉ xác minh những máy ảo có sẵn trong điểm khôi phục mới nhất. Ví dụ: bạn đã thêm 2 máy ảo vào một công việc sao lưu và chạy công việc trong một thời gian. Kiểm tra sức khỏe đã xác minh 2 máy ảo. Nếu bạn xóa 1 máy ảo khỏi công việc sao lưu, lần chạy kiểm tra tình trạng theo lịch tiếp theo sẽ xác minh điểm khôi phục chưa được xác minh mới nhất cho máy ảo đã bị xóa và điểm khôi phục mới nhất cho máy ảo còn lại. Trong tương lai, kiểm tra tình trạng sẽ chỉ xác minh điểm khôi phục cho máy ảo còn lại trong công việc.

Hạn chế đối với việc kiểm tra sức khỏe

Kiểm tra tình trạng không được thực hiện trong một phiên công việc sao lưu đầy đủ đang hoạt động được bắt đầu theo cách thủ công hoặc tự động theo lịch trình. Việc kiểm tra tình trạng không được thực hiện đối với các điểm khôi phục đã giảm tải.

Đối với chuỗi sao lưu cho từng máy. Nếu bạn thêm một máy ảo mới vào công việc sao lưu hiện có đã được chạy một thời gian, Veeam Backup & Replication sẽ thực hiện kiểm tra tình trạng của nó trong phiên công việc sao lưu gia tăng tiếp theo cho máy ảo được thêm vào.

Làm sao biết nó tính năng kiểm tra hoạt động?

Khi Veeam Backup & Replication lưu một điểm khôi phục mới vào kho lưu trữ sao lưu, nó sẽ tính toán các giá trị CRC cho siêu dữ liệu sao lưu và giá trị băm cho các khối dữ liệu của đĩa VM trong tệp sao lưu và lưu các giá trị này trong siêu dữ liệu của tệp sao lưu, cùng với Dữ liệu máy ảo. Trong phiên kiểm tra tình trạng, Veeam Backup & Replication sử dụng các giá trị này để đảm bảo rằng điểm khôi phục đã xác minh là nhất quán.

Chuỗi dự phòng gia tăng mãi mãi và chuyển tiếp tăng dần

Việc kiểm tra tình trạng cho các chuỗi sao lưu gia tăng về phía trước được thực hiện theo cách sau:

Bước 1

Vào cuối phiên công việc sao lưu, Veeam Backup & Replication thực hiện kiểm tra tình trạng. Nó tính toán các giá trị CRC cho siêu dữ liệu sao lưu và giá trị băm cho các khối dữ liệu đĩa VM trong tệp sao lưu và so sánh chúng với CRC và giá trị băm đã được lưu trữ trong tệp sao lưu.

Trong quá trình kiểm tra tình trạng, Veeam Backup & Replication xác minh điểm khôi phục mới nhất trong chuỗi sao lưu (điểm khôi phục được tạo với phiên công việc sao lưu hiện tại – phiên trong đó kiểm tra tình trạng được thực hiện). Nếu điểm khôi phục mới nhất trong chuỗi sao lưu chưa hoàn thành, Veeam Backup & Replication sẽ kiểm tra điểm khôi phục trước điểm mới nhất.

Bước 2

Nếu quá trình kiểm tra sức khỏe không phát hiện ra lỗi dữ liệu, phiên công việc sao lưu sẽ hoàn thành một cách thường xuyên.
Nếu quá trình kiểm tra tình trạng phát hiện dữ liệu bị hỏng, Veeam Backup & Replication sẽ hoàn tất công việc sao lưu với trạng thái Lỗi và bắt đầu quá trình thử lại kiểm tra tình trạng. Việc thử lại kiểm tra sức khỏe bắt đầu như một phiên công việc sao lưu riêng biệt.

Tùy thuộc vào lỗi dữ liệu được tiết lộ, Veeam Backup & Replication thực hiện các hành động sau:

  • Nếu quá trình kiểm tra tình trạng phát hiện siêu dữ liệu sao lưu bị hỏng trong tệp sao lưu đầy đủ, Veeam Backup & Replication sẽ đánh dấu chuỗi sao lưu bắt đầu từ điểm khôi phục đầy đủ này là bị hỏng trong cơ sở dữ liệu cấu hình. Trong quá trình thử lại kiểm tra tình trạng, Veeam Backup & Replication vận chuyển các khối dữ liệu của toàn bộ hình ảnh VM từ kho dữ liệu nguồn, tạo một tệp sao lưu đầy đủ mới trong kho lưu trữ sao lưu và lưu các khối dữ liệu đã chuyển vào đó.
  • Nếu quá trình kiểm tra tình trạng phát hiện siêu dữ liệu sao lưu bị hỏng trong tệp sao lưu gia tăng, Veeam Backup & Replication sẽ xóa thông tin về điểm khôi phục gia tăng này và các điểm khôi phục gia tăng tiếp theo khỏi cơ sở dữ liệu cấu hình. Trong quá trình thử lại kiểm tra tình trạng, Veeam Backup & Replication vận chuyển dữ liệu gia tăng tương đối điểm khôi phục hợp lệ mới nhất trong chuỗi sao lưu từ kho dữ liệu nguồn, tạo một tệp sao lưu gia tăng mới trong kho lưu trữ sao lưu và lưu các khối dữ liệu đã vận chuyển vào đó.
  • Nếu quá trình kiểm tra tình trạng phát hiện thấy các khối đĩa VM bị hỏng trong tệp sao lưu đầy đủ hoặc tăng dần, Veeam Backup & Replication sẽ đánh dấu điểm khôi phục bao gồm các khối dữ liệu bị hỏng và các điểm khôi phục gia tăng tiếp theo là bị hỏng trong cơ sở dữ liệu cấu hình. Trong quá trình kiểm tra tình trạng, Veeam Backup & Replication vận chuyển các khối dữ liệu từ kho dữ liệu nguồn. Ngoài ra, Veeam Backup & Replication vận chuyển các khối dữ liệu đã thay đổi kể từ phiên công việc sao lưu đã kích hoạt kiểm tra tình trạng. Veeam Backup & Replication lưu trữ các khối dữ liệu này đến điểm khôi phục mới nhất đã được tạo với phiên công việc sao lưu hiện tại (phiên đã kích hoạt thử lại kiểm tra tình trạng).

Chuỗi sao lưu gia tăng ngược

Trong trường hợp chuỗi sao lưu gia tăng ngược, việc kiểm tra tình trạng luôn chỉ xác minh điểm khôi phục mới nhất trong chuỗi sao lưu, đó luôn là tệp sao lưu đầy đủ.

Việc kiểm tra sức khỏe được thực hiện theo cách sau:

Bước 1

Vào cuối phiên công việc sao lưu, Veeam Backup & Replication xác minh toàn bộ tệp sao lưu. Veeam Backup & Replication tính toán các giá trị CRC cho siêu dữ liệu sao lưu và giá trị băm cho các khối dữ liệu trên đĩa VM trong tệp sao lưu đầy đủ, đồng thời so sánh chúng với CRC và giá trị băm đã được lưu trữ trong tệp sao lưu đầy đủ.

Bước 2

Nếu quá trình kiểm tra sức khỏe không phát hiện ra lỗi dữ liệu, phiên công việc sao lưu sẽ hoàn thành một cách thường xuyên.
Nếu quá trình kiểm tra tình trạng phát hiện dữ liệu bị hỏng, Veeam Backup & Replication sẽ hoàn tất công việc sao lưu với trạng thái Lỗi và bắt đầu quá trình thử lại kiểm tra tình trạng. Việc thử lại kiểm tra sức khỏe bắt đầu như một phiên công việc sao lưu riêng biệt.

Tùy thuộc vào lỗi dữ liệu được tiết lộ, Veeam Backup & Replication thực hiện các hành động sau:

  • Nếu quá trình kiểm tra tình trạng phát hiện siêu dữ liệu sao lưu bị hỏng trong toàn bộ tệp sao lưu, Veeam Backup & Replication sẽ đánh dấu toàn bộ chuỗi sao lưu (tệp sao lưu đầy đủ và các tệp sao lưu tăng dần trước đó) là bị hỏng trong cơ sở dữ liệu cấu hình. Trong quá trình thử lại kiểm tra tình trạng, Veeam Backup & Replication vận chuyển các khối dữ liệu của toàn bộ hình ảnh VM từ kho dữ liệu nguồn, tạo một tệp sao lưu đầy đủ mới trong kho lưu trữ sao lưu và lưu các khối dữ liệu đã chuyển vào đó.
  • Nếu quá trình kiểm tra tình trạng phát hiện thấy các khối đĩa VM bị hỏng trong tệp sao lưu đầy đủ, Veeam Backup & Replication sẽ đánh dấu tệp sao lưu đầy đủ và các tệp sao lưu gia tăng ngược trước đó là bị hỏng trong cơ sở dữ liệu cấu hình. Trong quá trình thử lại kiểm tra tình trạng, Veeam Backup & Replication vận chuyển các khối dữ liệu từ kho dữ liệu nguồn. Ngoài ra, Veeam Backup & Replication vận chuyển các khối dữ liệu đã thay đổi kể từ phiên công việc sao lưu đã kích hoạt kiểm tra tình trạng. Veeam Backup & Replication lưu trữ các khối dữ liệu này vào tệp sao lưu đầy đủ hiện có trong kho lưu trữ sao lưu. Các khối dữ liệu bị hỏng đã được thay thế bằng các khối dữ liệu từ kho dữ liệu nguồn được lưu trữ vào tệp sao lưu gia tăng ngược hiện có trước tệp sao lưu đầy đủ.

Thử lại kiểm tra sức khỏe

Việc kiểm tra tình trạng chính nó được bắt đầu trong phiên công việc sao lưu hoặc phiên thử lại công việc nếu phiên công việc sao lưu không thành công. Nếu các lần thử không thành công, Veeam Backup & Replication sẽ thực hiện kiểm tra tình trạng trong lần thử lại công việc cuối cùng trong mọi trường hợp.

Nếu quá trình kiểm tra tình trạng phát hiện dữ liệu bị hỏng, Veeam Backup & Replication sẽ hoàn tất công việc sao lưu với trạng thái Lỗi và bắt đầu quá trình thử lại kiểm tra tình trạng. Việc thử lại kiểm tra sức khỏe bắt đầu như một phiên công việc sao lưu riêng biệt. Trong quá trình thử lại kiểm tra tình trạng, Veeam Backup & Replication cố gắng vận chuyển các khối dữ liệu cho điểm khôi phục bị hỏng từ kho dữ liệu nguồn.

Đối với các công việc đã lên lịch, số lần thử lại kiểm tra sức khỏe bằng số lần thử lại công việc được chỉ định trong cài đặt công việc. Đối với các công việc được bắt đầu theo cách thủ công, Veeam Backup & Replication thực hiện 1 lần thử lại kiểm tra tình trạng.

Tổng hợp

TRƯƠNG THÁI KIỆT

TRƯƠNG THÁI KIỆT

https://thaikiet.com

thaikiet.com là nơi lưu trữ những kiến thức tổng hợp và chia sẻ cá nhân về Mạng Máy Tính, Quản Trị Hệ Thống và Bảo Mật. Với tiêu chí là cùng chia sẽ cùng thành công!

Mail: [email protected]

Bài viết cùng chuyên mục

Veeam Backup và sự thay đổi khối dữ liệu

Veeam Backup và sự thay đổi khối dữ liệu

Bài viết này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cách Veeam định danh cách khối dữ liệu để thực hiện sao lưu gia tăng. Veeam Backup & Replication cần biết khối dữ liệu nào đã thay đổi kể từ phiên công...

Veeam Backup & Replication hoạt động như thế nào?

Veeam Backup & Replication hoạt động như thế nào?

Bạn đang cần biết các hoạt động của Veeam Backup & Replication, hãy cùng mình tìm hiểu nhé. Veeam Backup & Replication thực hiện sao lưu VM theo cách sau: Khi một phiên công việc sao lưu mới...

0 Comments

0 Lời bình

Gửi Lời bình

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *