Windows Server được sử dụng như một hệ điều hành máy chủ trong các công ty nhỏ cũng như lớn – để cấp cho nhân viên quyền truy cập vào dữ liệu và dịch vụ hoặc để quản lý on-premises hoặc trên cloud....

Đọc thêm