Active Directory (AD) là một kiến trúc độc quyền của Microsoft. Đây là một kiến trúc không thể thiếu được trên Windows Server. Active Directory là một hệ thống được chuẩn hóa với khả năng quản trị...

Đọc thêm