Chuyên mục

Temporary Profile

Sửa lỗi khi đăng nhập Temporary Profile trên Windows 10

Khi bạn đăng nhập máy tính Windows và xuất hiện thông báo ”We can’t sign into your account. This problem can be often be fixed by signing out of your account and then signing in. If you don’t sign out now, any files you create or changes you make will be lost”. như...