Chuyên mục

Quản trị hệ thống ảo hóa VMware

Quản trị hệ thống ảo hóa VMware

Module 1. Giới thiệu khóa học Giới thiệu tổng quan khóa học Mô hình thực tế ảo hóa Module 2. Ảo hóa trung tâm dữ liệu Giới thiệu các thành phần ảo hóa Mô tả vsphere phù hợp với kiến trúc ảo hóa như thế nào Cài đặt và sử dụng vSphere client Module 3. Hướng dẫn tạo máy...