OSPF là một giao thức định tuyến theo liên kết trạng thái được triển khai dựa trên các chuẩn mở. OSPF đựơc mô tả trong nhiều tài liệu của IETF (Internet Engineering Task Force). OSPF có khả năng mở...

Đọc thêm