Điện toán đám mây là dịch vụ máy chủ, lưu trữ, cơ sở dữ liệu, mạng, phần mềm, phân tích, trí tuệ...qua internet (cloud), cho phép đổi mới nhanh hơn, tài nguyên linh hoạt. Lý do để bạn chọn giải pháp...

Đọc thêm