Chuyên mục

Bản quyền Microsoft

Microsoft Client Access Licenses (CALs) là gì?

Client Access Licenses (CALs) không phải là một sản phẩm phần mềm mà là một giấy phép cung cấp cho người dùng quyền truy cập vào các dịch vụ của máy chủ một cách hợp pháp. Việc cấp phép phần mềm với CAL có thể phức tạp do tính chất kỹ thuật của các sản phẩm máy chủ và...