Chuyên mục

Workgroup

Sự khác nhau của Domain và Workgroup

Domain Domain có thể được coi là một nhóm hợp lý các máy tính hoặc thiết bị trên cùng một hoặc các loại mạng khác nhau. Mỗi máy tính trên một miền được quản lý bởi một máy chủ tập trung quản lý từng máy tính trong một miền. Các miền mạng này được xác định duy nhất...