Chuyên mục

VNet

Cơ bản về networking tại Azure và thực hành cấu hình VNet Peering

Bài trước tổng quan về Microsoft Azure, mình đã giới thiệu sơ về Azure về các dịch vụ, cơ sở hạ tầng cũng như cách tích chi phí khi thuê dịch vụ tại Azure. Bài này sẽ nêu 1 số dịch vụ Networking trên Azure và thực hiện 1 Lab về tính năng Peering trên Azure. Azure...