Chuyên mục

Thay đổi thông tin

Cập nhật hàng loạt thông tin người dùng trong GSuite

Cập nhật hàng loạt thông tin người dùng trong GSuite nhanh chóng bằng file csv và API. Giúp người quản trị dễ dàng quản lí. Tải tệp CSV xuống users_list_mau users_list_mau Thêm hoặc chỉnh sửa thông tin người dùng dưới dạng mẫu CSV Các trường bắt buộc là họ, tên, địa...