Chuyên mục

Synology

Phân quyền cơ bản trên DSM nas Synology

Tương tự như windows, hệ điều hành DSM trên NAS synology cũng hỗ trợ phân quyền chi tiết tới từng cấp subfolder, dưới đây là hướng dẫn cơ bản để phân quyền các folder trên DSM của nas Synology. Tuy nhiên để phân quyền cụ thể cho từng folder bên trong folder share cũng...