Chuyên mục

Server Security

Kiểm tra tài khoản tăng cường bảo mật trong Windows Server

Bài viết tổng hợp các lệnh kiểm tra tăng cường bảo mật trong Windows Server. Mời các bạn cùng theo dõi. 1.Tại máy DC1, vào Powershell thực hiện lệnh sau để xác định user nào có Password Never Expires Get-ADUser -Filter {Enabled -eq $true -and PasswordNeverExpires -eq...