Chuyên mục

Open Shortest Path First

Giao thức định tuyến OSPF (Open Shortest Path First)

OSPF là một giao thức định tuyến theo liên kết trạng thái được triển khai dựa trên các chuẩn mở. OSPF đựơc mô tả trong nhiều tài liệu của IETF (Internet Engineering Task Force). OSPF có khả năng mở rộng, phù hợp với các hệ thống mạng hiện đại. I.OSPF – Open Shortest...