Chuyên mục

Microsoft Azure Code Signing

Lỗi Windows lên 14.3 RU8 trở lên với hỗ trợ Microsoft Azure Code Signing (ACS)

Tìm hiểu lý do Symantec áp dụng Microsoft Azure Code Signing và điều đó ảnh hưởng như thế nào đến quá trình nâng cấp hoặc cài đặt 14.3 RU8 trở lên của bạn. Khi bạn nâng cấp hoặc cài đặt Symantec Endpoint Protection 14.3 RU8, người dùng máy khách có thể thấy thông báo...