Chuyên mục

Luật trái ngược

Luật trái ngược

Có một bài tập trong chương trình huấn luyện Hải quân SEAL gọi là “chống chết chìm” (drown-proofing) trong đó người ta buộc tay bạn vào sau lưng, trói chân bạn lại, và ném bạn xuống một bể bơi 9-foot-deep (2.7 mét).  Nhiệm vụ của bạn là sống sót qua 05...