Chuyên mục

Lời tiên tri tự hoàn thành

Lời tiên tri tự hoàn thành | Khi dự đoán trở thành hiện thực

Lời tiên tri tự hoàn thành là gì? Năm 1948, Robert K. Merton đặt ra thuật ngữ lời tiên tri tự hoàn thành để mô tả “một định nghĩa sai về tình huống gợi lên một hành vi khiến quan niệm sai lầm ban đầu trở thành sự thật” (Merton, 1968, trang 477). Nói cách khác, sự mô...