Chuyên mục

Khéo can được vua

Khéo can được vua

Vua Cảnh Công nước Tề có con ngựa quý, giao cho một người chăn nuôi. Một hôm con ngựa tự nhiên lăn ra chết. Vua giận lắm, cho là người ấy giết ngựa nên sai đem phanh thây. Triều đình bao người can gián, vua đều không nghe. Án Tử, vốn chỉ là một viên quan nhỏ đang ngồi...