Chuyên mục

incremental

Thông báo dữ liệu sao lưu incremental lớn bất thường

Xác định các thay đổi cấp độ tệp giữa các điểm khôi phục Theo thời gian, các điểm sao lưu gia tăng hàng ngày khá nhất quán và tuyến tính hợp lý về mức tiêu thụ dung lượng lưu trữ. Tuy nhiên, những ngoại lệ chắc chắn sẽ xuất hiện, điều này khiến người ta tự hỏi chính...