Người dùng cần tùy chỉnh thông tin cá nhân trênn tài khoản Microsoft 365 như hình đại diện, số điện thoại... Với nhu cầu thực tế đó, người quản lý cần bất tính năng này. Đây là bài hướng dẫn bật...

Đọc thêm