Chuyên mục

Hành trang

Hành trang lên đường

Có một hòa thượng muốn đi học tập ở nơi xa.   Sư thầy hỏi: “Khi nào con đi?”  “Tuần sau con sẽ đi. Đường xa, con đã nhờ người đan vài đôi giày cỏ, sau khi lấy giày con sẽ lên đường.”  Sự thầy trầm ngâm: “Nếu không thì thế này, ta sẽ nhờ các tín...