Group Policy Object - GPO (Đối tượng chính sách nhóm) cho cấu trúc OU mà bạn đã tạo trong Active Directory. Đối tượng chính sách nhóm chứa các cài đặt cấu hình cho cả người dùng và máy tính. Khi GPO...

Đọc thêm