Chuyên mục

Đừng đợi mà hối hận không kịp

Đừng đợi mà hối hận không kịp

ĐỪNG VÌ CHỮ “ĐỢI”… HỐI HẬN KHÔNG KỊP 1. Đợi con lớn lớn. 2. Đợi kinh tế ổn định. 3. Đợi lãnh tiền lương. 4. Đợi chồng/vợ em đồng ý. 5. Đợi công việc làm công ăn lương ổn tí. 6. Đợi có thời gian rảnh tí. 7. Đợi nghiên cứu thêm tí. 8. Đợi suy nghĩ tí. 9. Đợi tìm hiểu...