Chuyên mục

Domain Controller

Xây dựng Windows Server 2019 Domain Controller

Xây dựng Windows Server 2019 Domain Controller là bài viết hướng dẫn chi tiết các lên Domain Controller cho người mới bắt đầu. Các bạn cần thực hiện các bước sau: 1.Đặt IP tĩnh cho máy cần lên Domain. 2.Chọn Add Roles and Features 3.Chọn Next 4.Chọn Next 5.Chọn Next...