Chuyên mục

Công việc

Cách phân chia công việc sao lưu toàn bộ tổ chức dựa theo dịch vụ trong Veeam

Chúng ta có nhu cầu để tạo một công việc sao lưu chỉ xử lý một dịch vụ Microsoft Office 365. Điều này có thể giúp cải thiện hiệu suất sao lưu của từng dịch vụ cũng như tách biệt vấn đề hiệu suất với một dịch vụ cụ thể. Xem thêm: Kiểm tra file đã backup trong Veeam...