Chuyên mục

Cơ bản

DHCP là gì? Tìm hiểu về nguyên lý hoạt động

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) là một giao thức cho phép cấp phát địa chỉ IP một cách tự động cùng với các cấu hình liên quan khác như subnet mark và gateway mặc định. Máy tính được cấu hình một cách tự động vì thế sẽ giảm việc can thiệp vào hệ thống mạng....