Chuyên mục

Bản Chất Con Người

Bản Chất Con Người Là Hay Vô Ơn

Nhất là bước ra đời, anh em sẽ thấy, người ta rất dễ quay lưng với nhau chỉ vì những chuyện rất nhỏ nhặt. Nói con người vô ơn chỉ là bề nổi, Còn phầm chìm của sự vô ơn chính là chúng ta rất hay quên. Mà không phải chúng ta muốn quên… mà là do cơ chế tâm lý của chúng...