Chuyên mục

ACL

Khái niệm Access Control List (ACL)

Access control list (ACL) là một danh sách các câu lệnh được áp đặt vào các cổng (Interface) của thiết bị mạng. Danh sách này chỉ ra loại packet nào được chấp nhận và loại packet nào bị hủy bỏ. Sự chấp nhận và huỷ bỏ này có thể dựa vào địa chỉ nguồn, địa chỉ đích hoặc...